Input:

Veľká Británia a Severné Írsko

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Veľká Británia a Severné Írsko

Ing. Adela Poliaková

PhD.

Veľká Británia je krajina, ktorá, napriek tomu, že je členským štátom Európskej únie, má oproti všetkým ostatným členským štátom v oblasti právnej úpravy premávky na pozemných komunikáciách veľa veľmi odlišných a celkom zásadných úprav a zmien. Je však treba už úvodom povedať, že množstvo týchto ustanovení pramení z historických tradícií, na ktoré je toto kráľovstvo veľmi citlivé, ktoré sa dodržiavajú a nepočíta sa ani do blízkej budúcnosti s ich zásadnou zmenou. Napriek tomu je množstvo z nich veľmi logických a i v súčasnej dobe, vzhľadom k vývoju bezpečnosti cestnej premávky i veľmi nadčasových a účinných. Iste budeme súhlasiť s tým, že množstvo z nich by sme radi videli i v našom právnom poriadku.

Najskôr teda k niektorým základným odlišnostiam v pravidlách cestnej premávky.

SMER A SPÔSOB JAZDY

Napriek tomu, že ide o informáciu, ktorá je všeobecne známa, nemožno inak, ako prehľad všetkých ustanovení o cestnej premávke a jej bezpečnosti uviesť tým, čím sa v tejto oblasti kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska líši zásadným spôsobom. Je to smer a spôsob jazdy, pretože sa jazdní vľavo a predchádza vpravo!!

Je dnes už iba málo krajín, kde je uzákonený tento smer a spôsob jazdy. Ide prakticky iba o niektoré štáty bývalých britských kolónií. Nebolo to však tak vždy. Úsilie o pravostranný spôsob jazdy sa objavovalo v priebehu celého minulého, teda 20. storočia. Posledná zmena smeru jazdy prebehla v roku 1973 vo Švédsku a to s obrovským úspechom, kedy po zavedení jazdy vpravo klesol celkový počet cestných dopravných nehôd.

Plynulosť jazdy

Tu je nutné upozorniť na ustanovenia, ktoré prikazuje vodičom rozmerných vozidiel umožniť na úzkych cestných komunikáciách predídenie rýchlejšie idúcim vozidlám!

Jazda v jazdných pruhoch

Dôležité ustanovenie povoľuje jazdu v strednom jazdnom pruhu na cestnej komunikácii s tromi jazdnými pruhmi iba v dvoch prípadoch:

1. pri predbiehaní,

2. pri odbočovaní v pravo, teda odbočovaní tzv. veľkým oblúkom (jazdí sa vľavo).

Pri jazde na komunikácii so štyrmi a viacerými jazdnými pruhmi nie je dovolené používať pre jazdu jazdné pruhy v pravej polovici vozovky. Jazda v týchto jazdných pruhoch môže byť povolená iba dopravnými značkami.

ANGLICKÉ MIERY

Pre lepšiu orientáciu uvádzame prepočty používaných mier, ktoré súvisia s cestnou premávkou.

1. Rýchlosti vozidiel sú uvádzané v míľach za hodinu

1 míľ/h = 1,6 km/h.

2. Vzdialenosti sú stanovené v yardoch a v stopách.

1 yard (yds) = 0,9 m,

1 stopa (foot) = 12 palcov (inch) = 0,3 m

1 palec = 2,5 cm.

3. Na dopravných značkách sú stopy a palce značené napr.: 14´- 6´´ ako a 6 stôp. Preto je znalosť prepočtov na metrickú sústavu pre našich vodičov celkom nevyhnutná.

NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ JAZDY

V tomto ustanovení má Británia opäť jednu zaujímavosť, ktorú možno označiť ako úpravu s veľkou predvídavosťou pre vzdialenú budúcnosť vývoja dopravnej bezpečnosti. Ide o najvyššiu dovolenú rýchlosť v obci. Tá je stanovená na 30 míľ/h, teda v prepočte na 48 km/h pre všetky cestné motorové vozidlá. To by určite nebolo nič tak nezvyčajné, pretože v súčasnosti sa v Európe (až na niektoré výnimky – Poľsko, Slovensko), ustálila optimálna bezpečná rýchlosť na 50 km/h.

Zaujímavé na tomto rýchlostnom limite je však to, že bol prijatý už v toku 1924! Teda v dobe, kedy limit najvyššej dovolenej rýchlosti v obci bol napr. stanovený právnou úpravou v Československu na 30 km/h, v roku 1947 na , v roku 1989 na 60 km/h a v súčasnej právnej úprave, na 60 km/h.

Predvídavosť narastajúcej rýchlosti automobilov a potreba plynulosti cestnej premávky viedla k tomu, že tento limit bol stanovený v predstihu. Tak optimálne, že vyhovuje plne i v súčasnej dobe!

Najvyššia dovolená rýchlosť pre jednotlivé kategórie vozidiel mimo obce

- motocykle a osobné automobily bez prívesu

Mimo obce je povolená najvyššia rýchlosť 60 míľ/h, t. j. prepočítaná rýchlosť .

Na diaľnici je táto rýchlosť zvýšená až na 70 míľ/h, t. j. na , bez ohľadu na výkon a obsah.

- osobné automobily s prívesom

Mimo obce je najvyššia dovolená rýchlosť stanovená na 50 míľ/h, t. j. na , na diaľnici potom na .

- nákladné automobily s maximálnou prípustnou hmotnosťou do 7,5 t

Mimo obce 50 míľ/h, t. j. na , na diaľnici 70 míľ/h, t. j. .

- nákladné automobily nad 7,5 t vrátane prívesov a návesov

Mimo obce je rýchlosť týchto vozidiel znížená na 40 míľ/h, t. j. , na diaľnici potom na 60 míľ/h, t. j. iba na !

ZASTAVENIE A STÁTIE

Na mestských cestných komunikáciách označených ako „urban clearway“ (mestské prejazdné komunikácie) je zakázané parkovať v dobe, ktorá je vyznačená na dopravnej značke (č. 1).

Táto značka však umožňuje zastavenie vozidla i vo vyznačenom časovom úseku, no iba na maximálnu dobu 2 minút, ktorá je počítaná pre nastúpenie a vystúpenie cestujúcich.

Pokiaľ je komunikácia označená iba ako „clearway“, je na nej zakázané akékoľvek státie, teda dlhšie ako 2 minúty.

Pozdĺžna červená čiara na okraji cesty označuje zákaz státia i zastavenia vozidla.

Pozdĺžna žltá čiara prerušovaná, neprerušovaná alebo dve zdvojené neprerušované čiary vyznačujú potom úsek, na ktorom je doba státia obmedzená zvislými značkami v podobe tabulí s časovým údajom o zákaze obmedzeného státia.

Pozdĺžna žltá čiara prerušovaná vymedzuje úsek obmedzeného státia s dobou zákazu vyznačenom na tabuli (Obr. č. 2).

Pozdĺžna žltá čiara neprerušovaná vymedzuje úsek obmedzeného státia spravidla v pracovných dňoch (obvykle najmenej 8 hodín, od 7.00 do 19.00), s dobou zákazu vyznačenom na tabuli (Obr. č. 3).

Pozdĺžne žlté čiary neprerušované, zdvojené vymedzujú úsek obmedzeného státia v dňoch pracovných i cez soboty, nedele a sviatky (obvykle v časovom rozmedzí ako u predchádzajúceho značenia) (Obr. č. 4).

OBMEDZENIE NAKLADANIA A VYKLADANIA TOVARU

Tento zákaz je vyznačený na obrubníkoch alebo okrajoch chodníkov kolmými žltými čiarami a časovými údajmi vyznačenými na zvislej dodatkovej tabuľke.

Jeden žltý pruh

Platí pre obmedzenie nakládky a vykládky vo všetkých pracovných dňoch alebo iba v uvedených pracovných dňoch. Pre jednu nakládku a vykládku je stanovený obmedzený časový limit najviac na 20 minút (Obr. č. 5).

Dva žlté pruhy

Platí pre všetky pracovné dni a to s obmedzením nakládky a vykládky v časovej dĺžke najmenej 8 hodín (Obr. č. 6).

Tri žlté pruhy

Zákaz nakládky a vykládky v pracovných dňoch a ešte cez soboty, nedele a sviatky a najmenej 8 hodinovým obmedzením.

Pokiaľ je na dodatkovej tabuľke nápis „No loading at any time“, ide o zákaz vykladania a nakladania tovaru v akúkoľvek dobu (Obr. č. 7).

NÚDZOVÉ ZASTAVENIE VOZIDLA

Pri núdzovom zastavení vozidla sa používa zvláštne výstražné znamenie (rozsvietenie všetkých štyroch smerových svetiel) a umiestňuje sa v predpísanej vzdialenosti za stojacim vozidlom výstražný trojuholník, a to:

- na cestách vo vzdialenosti najmenej 50 yardov čo v prepočte predstavuje 46 m,

- na diaľnici potom vo vzdialenosti 150 yardov, t. j. (zaokrúhlene) 137 m.

JAZDA KRIŽOVATKOU

Križovatky predstavujú pre vodičov z Českej republiky nezanedbateľný druh rizika. To preto, že na križovatkách nerozlíšených dopravnými značkami neplatí prednosť v jazde vozidiel prichádzajúcich zľava ani sprava!

Pre prejazd týchto križovatiek nie sú teda stanovené žiadne všeobecné pravidlá! Tie síce existujú, no iba v niektorých špecifických dopravných situáciách, akými sú napríklad tieto:

- Typ cestnej komunikácie

Križovatka širokej cestnej komunikácie s úzkou. Vozidlá prechádzajúce križovatkou po širokej komunikácii majú prednosť v jazde (Obr. č. 8). Opatrne je nutné prechádzať križovatky, kde obe komunikácie majú približne rovnakú šírku. Takisto tam, kde vodiči prichádzajú na križovatku po užšej komunikácii, je nutné počítať s tým, že títo vodič prednosť vozidlám na širokej komunikácii nedajú, alebo o tejto povinnosti dať prednosť jednoducho nevedia, pretože toto pravidlo nepoznajú! To sa týka predovšetkým vodičov z iných štátov.

- Križovatka ciest typu „T“

Vozidlá prechádzajúce križovatkou priamo majú prednosť v jazde (Obr. č. 9).

- Križovatka typu „obrátené Y“ (Obr. č. 10)

Prejazd križovatkou, ktorá je zložená z dvoch ciest, ktoré sa zbiehajú do jednej. Na tejto križovatke majú zvyčajne prednosť vozidlá prichádzajúce do križovatky v „pravej vetve“, pred vozidlami idúcimi v „ľavej vetve“. Toto pravidlo býva potvrdené i dopravným značením v podobe dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“ s vnútorným čiernym nápisom „Give way“ (Obr. č. 11). Často však býva zvislé dopravné značenie nahradené značením vodorovným (Obr. č. 12). U pozemných komunikácií miestneho významu však veľmi často chýba!

- Križovatka typu „Y“

Cesta, ktorá sa delí na dve „vetvy“. Na väčšine týchto križovatiek je vozovka u „koreňa“ pravej vetvy oddelená priečnymi čiarami. Vodič odbočujúci vpravo (a teda musí prejsť tieto priečne čiary), dáva prednosť protiidúcim vozidlám priebežne prechádzajúcim križovatku tzv. „ľavou vetvou“ (teda neprechádzajú žiadne vyznačené priečne čiary). Vodič odbočujúci veľkým oblúkom vpravo musí dávať znamenia o zmene smeru jazdy!

- Križovatka typu „Y“ ako miestna úprava cestnej premávky

Ak je priečnymi čiarami oddelená „ľavá vetva“, má prednosť v jazde vozidlo idúce v priebežnej, čiarami neprerušovanej, „pravej vetve“ (Obr. č. 13). Aj u týchto typov križovatiek býva vedľa vodorovných priečnych čiar umiestňované zvisle alebo, častejšie, vodorovné dopravné značenie v podobe značky „Daj prednosť v jazde“.

Križovatka vyznačená v stredovom priestore križujúcimi sa žltými čiarami v ohraničenom štvorci (Obr. č. 15)

Ak je križovatka vyznačená žltými križujúcimi sa čiarami v ohraničenom štvorci pretínajúcich sa vozoviek, nesmie vodič do tohto označeného priestoru križovatky zájsť v prípade, že by nemohol plynulo pokračovať v jazde za križovatkou, t. j. že smer, do ktorého sa zaradzuje, je za križovatkou voľný.

- Kruhové objazdy

Vozidlá, ktoré vchádzajú do kruhového objazdu, teda do križovatky s kruhovým objazdom, dávajú prednosť vozidlám, ktoré už kruhovým objazdom prechádzajú (Obr. č. 16).

NIEKTORÉ ZÁSADNÉ ODLIŠNOSTI VO ZVISLOM DOPRAVNOM ZNAČENÍ

a) Výstražné značky a značky upravujúce prednosť v jazde

Križovatka tvaru „T“ s odbočujúcou hlavnou cestou (Obr. č. 17). Naša právna úprava túto dopravnú značku nepozná. Analogickou značkou je značka A20b, Križovatka s vedľajšou cestou. Skutočný tvar križovatky je potom upravovaný Dodatkovou tabuľkou E 2b, Tvar križovatky. Domnievame sa však, že pre rýchlosť okamžitej informácie o tvare križovatky môže uvedená značka s tvarom križovatky umiestneným priamo na dopravnej značke vyhovovať lepšie.

Križovatka, pripája sa doprava zo strany (Obr. č. 18). Platí tu to isté, čo sme konštatovali u predchádzajúcej dopravnej značky. Analogickou značkou v našej právnej úprave je výstražná dopravná značka A 20b, doplnená Dodatkovou tabuľkou E 2a, Tvar križovatky.

Koniec cesty s dvomi oddelenými smermi jazdy (Obr. č. 19). Pre našich vodičov celkom nová dopravná značka, v našej právnej úprave nemá analógiu. Upozorňuje vodičov na miesto, kde končí dvojprúdová cesta so stredným deliacim pásom. Nemýliť si s našou značkou A 4a „Zúžená vozovka (z oboch strán)“!

Križovatka jednosmernej komunikácie s obojsmernou cestou (Obr. č. 20).

V našej právnej úprave neznáma dopravná značka. Značka upozorňuje vodičov, že jednosmerná cestná komunikácia križuje cestu s premávkou v oboch smeroch. Pozor pri odbočovaní – veľkým oblúkom vpravo a malým vľavo!

Obmedzená výška podjazdu (vyznačená výška, ktorá je k dispozícii pre prejazd vozidla (Obr. č. 21). Dopravná značka upozorňuje vodičov na miesto, kde je zákaz vjazdu vozidiel, ktorých celková výška presahuje vyznačenú medzu. Na uvedenej značke je to a 6 palcov, čo predstavuje výšku . Tu ide o značku výstražnú. Britské dopravné značenie však obsahuje i značku zákazovú (Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú medzi) s rovnakým obsahom i symbolikou, no v tvare, na aký sme zvyknutí. Ide o značku kruhovú.

Obdobná výstražná značka vyjadruje i najvyššiu dovolenú šírku (iba 1 čierny trojuholník doplnený číslicami udávajúcimi šírku opäť v stopách a v palcoch) a rovnako existuje i zákazová značka kruhového tvaru, na ktorej sú čierne trojuholníčky umiestené vodorovne proti sebe a medzi nimi sú umiestnené číslice, predstavujúce najväčšiu dovolenú šírku vozidla.

Daj prednosť v jazde! (Obr. č. 22). Známy tvar dopravnej značky, vnútri trojuholníka s nápisom „GIVE WAY“ – Daj prednosť v jazde.

b) Zákazové dopravné značky

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel pre viac ako 12 osôb. Tento zákaz neplatí pre linkové, školské a zamestnanecké autobusy.

Zákaz vjazdu nákladných vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú medzu (Obr. č. 24). Rozhodujúca je v danom prípade hmotnosť vozidla bez nákladu.

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť (vrátane nákladu) presahuje vyznačenú medzu (Obr. č. 25). Ide o zákaz vjazdu všetkých vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť, vrátane nákladu presahuje vyznačenú medzi, teda nie iba nákladných vozidiel. Preto tiež na dopravnej značke nie je vyznačená silueta vozidla.

c) Príkazové dopravné značky

Jazdný pruh vyhradený pre linkové autobusy a bicykle (Obr. č. 26).

d) Informatívne dopravné značky

Návestidlo pred výjazdom z diaľnice (Obr. č. 27). Táto značka je umiestňovaná pred výjazdom z diaľnice, prvá vo vzdialenosti . Má 3, 2 a 1 pruh. Značky sú teda umiestňované vo vzdialenostiach po , t. j. po .

SPRÁVANIE ÚČASTNÍKOV DOPRAVNEJ NEHODY

Vedľa zvyčajných činností, ktoré je vodič povinný vykonať, hlavne však upozorniť ostatných vodičov na prekážku premávky (tak ako pri poruche vozidla), poskytnúť prvú pomoc a privolať prvú pomoc a políciu, je treba dodržať ešte ďalšie nariadenia:

1. za zhoršenej viditeľnosti dbať na to, aby osoby stojace u vozidiel nezakrývali osvetlenie,

2. nefajčiť,

3. vynúť motory vozidiel,

4. neodkladne odstrániť všetky zdroje nebezpečenstva požiaru,

5. odstrániť následky nehody, pokiaľ by z nich mohlo vzniknúť ďalšie nebezpečenstvo,

6. nevzdiaľovať sa z miesta nehody.

DOZOR NAD BEZPEČNOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY A REPRESÍVNE OPATRENIA ŠTÁTNYCH ORGÁNOV PRI JEJ PORUŠOVANÍ A OHROZENÍ

Dozor nad cestnou premávkou je vykonávaný dopravnou políciou, ktorá má bežné oprávnenia k jeho vykonávaniu a využíva tradičné technické prostriedky. Niektoré špecifiká však existujú napr. pri zisťovaní prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. Tento priestupok je zisťovaný a dokumentovaný vedľa mobilných meračov rýchlosti – radarov, tiež pomocou stabilných kamerových systémov inštalovaných a používaných predovšetkým v diaľničnej premávke.

Tento spôsob merania rýchlosti je polícia oprávnená používať na základe zvláštneho prijatého zákona.

Dopravné súdy (Road Magistrates Court)

Výraznou špecifikou britského právneho systému sú „Dopravné súdy“. Vo svojom spôsobe fungovania je možné tieto súdy prirovnať ku správnym komisiám. Naši vodiči sa s nimi môžu zoznámiť hlavne vzhľadom k obsahu ich činnosti. Tento súd sa totiž, vedľa rozhodovania o závažnejších dopravných priestupkoch a o nezaplatených pokutách u menej závažných priestupkov, zaoberá práve dopravnými priestupkami cudzincov!

Súd je zložený z troch neprofesionálnych sudcov, ktorí svoju činnosť vykonávajú dobrovoľne, iba po úvodnom preškolení. Nie je teda pre túto činnosť vyžadované právne vzdelanie, ale iba bezúhonnosť.

Konanie súdu obsahuje:

- prečítanie obžaloby prokurátorom,

- výsluch obžalovaného,

- vypočutie obhajcu a prípadných svedkov (spravidla policajtov, ktorí priestupok zistili),

- vyhlásenie rozsudku.

Tento rozsudok je zaslaný na vedomie zúčastneným stranám a Agentúre pre registráciu vozidiel a vodičov (obdoba nemeckého Flensburgu).

INŠTITÚT URČENIA IDENTITY VODIČA VOZIDLA

S informáciou o dopravnom súdnictve vo Veľkej Británii úzko súvisí ustanovenie Zákona o cestnej premávke (Road Traffic Act) z roku 1988, podľa ktorého je držiteľ vozidla povinný na žiadosť polície určiť vodiča, ktorý viedol v určitej zistenej dopravnej situácii jeho vozidlo. Túto skutočnosť je držiteľ povinný oznámiť vyššiemu policajnému dôstojníkovi alebo z jeho poverenia určeným policajtom.

Ďalšie osoby majú takisto za povinnosť na požiadanie oznámiť všetky informácie, ktoré sú im známe a ktoré môžu viesť k identifikácii vodiča.

V prípade firemného vozidla je túto povinnosť poverená splniť tá osoba, ktorá

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: