Input:

Taliansko

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Taliansko

Ing. Adela Poliaková

PhD.

Ide o členský štát Európskej únie s právnou úpravou cestnej premávky do značnej miery kompatibilnou s ostatnými štátmi Európy. No tak ako v ostatných štátoch, i v Taliansku je množstvo ustanovení pravidiel cestnej premávky „tradičných“, teda typických pre Taliansko a teda do istej miery odlišný chod našej právnej úpravy.

Najskôr teda začnime viac-menej všeobecnými pravidlami cestnej premávky:

Pre vodiča je povinné nosiť reflexnú vestu, ak musí opustiť svojej vozidlo z dôvodu poruchy v noci alebo pri zlej viditeľnosti. To platí i pre všetky sprevádzajúce osoby, ktoré opúšťajú vozidlo. Vodičom sa preto odporúča, aby vozili vo vozidle za všetkých okolností aspoň jednu reflexnú vestu. Toto nariadenie sa týka mimo zastavanej oblasti. Každému, kto neuposlúchne toto nariadenie, bude uložená pokuta.

Používať mobilný telefón bez hands free sady nie je dovolené.

Na diaľniciach je povinné vždy jazdiť so zapnutými stretávacími svetlami.

Všetky autobusy musia byť vybavené aspoň:

  • jedným 5 kg hasiacim penovým prístrojom, alebo alternatívne

  • jedným 2 kg hasiacim prístrojom CO2 v prípade autobusu s max. 30 cestujúcimi alebo

  • dvoma 2 kg hasiacimi prístrojmi CO2 v prípade autobusu s viac ako 30 cestujúcimi.

NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ JAZDY

Najvyššia dovolená rýchlosť pre niektoré kategórie vozidiel:

1. Pre nákladnú dopravu:

- dodávky, nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t do 12 t vrátane: v obci 50 km/h, mimo obce 80 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 100 km/h na diaľnici,

- nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 12 t: v obci 50 km/h, mimo obce 70 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 80 km/h na diaľnici,

- návesové súpravy: v obci 50 km/h, mimo obce 70 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 80 km/h na diaľnici,

- jazdné súpravy: v obci 50 km/h, mimo obce 70 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 80 km/h na diaľnici,

- preprava nebezpečných vecí: v obci 30 km/h, mimo obce 50 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 80 km/h na diaľnici,

- stavebné vozidlá („mezzi d´opera“): v obci 40 km/h, mimo obce 60 km/h na cestách a rýchlostných cestách,

2. Pre osobnú dopravu:

- autobusy s najväčšou povolenou hmotnosťou do 8 t: v obci 50 km/h, mimo obce 90 km/h na cestách, 110 km/h na rýchlostných cestách, 130 km/h na diaľnici,

- autobusy s najväčšou povolenou hmotnosťou nad 8 t: v obci 50 km/h, mimo obce 80 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 100 km/h na diaľnici,

- vozidlá prispôsobené na prepravu osôb s celkovou hmotnosťou nad 5 t: v obci 50 km/h, mimo obce 70 km/h na cestách a rýchlostných cestách, 80 km/h na diaľnici.

Na tomto mieste je vhodné upozorniť na skutočnosť, že nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t musia byť označené nálepkou s údajom o ich maximálnej povolenej rýchlosti na cestách mimo obce. Autobusy s najväčšou povolenou hmotnosťou nad 3,5 t musia byť takisto označené nálepkou s údajom o ich maximálnej povolenej rýchlosti na cestách mimo obce.

Pri hmle a nevhodných poveternostných podmienkach, kedy je viditeľnosť do , platí pre všetky vozidlá maximálna rýchlosť 50 km/h.

 

ZVLÁŠTNOSTI JAZDY KRIŽOVATKOU

Najdôležitejšou odlišnosťou od našej právnej úpravy je povinnosť vodiča na križovatke nerozlíšenej dopravnými značkami dať vždy prednosť v jazde koľajovým vozidlám. Električky teda majú vždy prednosť v jazde. Ostatné vozidlá sa na križovatke nerozlíšenej dopravnými značkami riadia pravidlom prednosti vozidla prichádzajúceho zprava.

Niektoré križovatky majú vozovku rozdelenú pozdĺžnymi súvislými (neprerušovanými) čiarami. Na týchto križovatkách nie je dovolené tieto čiary prechádzať, a teda je možné jazdiť iba v pruhu ohraničenom týmito čiarami. Preto na križovatke tvaru „T“ môžu vozidlá odbočovať iba vpravo alebo jazdiť rovno, nemôžu však odbočiť v križovatke vľavo (Obr. č. 1).

Na križovatkách mimo obce má prednosť vozidlo idúce po štátnej ceste (Strade Stratali).

VYHÝBANIE VOZIDIEL

V niektorých horských oblastiach alebo na prudko stúpajúcich úzkych vozovkách, úzkych pre prejazd dvoch vozidiel rovnakej kategórie, musí prejazd umožniť klesajúce vozidlo, pri rôznej hmotnosti vozidiel má prednosť vozidlo s vyššou povolenou hmotnosťou. Pokiaľ je rovná vozovka príliš úzka a vozidlá, ktoré sa majú stretnúť sú rovnakej kategórie, prejazd umožní to vozidlo, ktoré má kratšiu vzdialenosť k širšiemu miestu.

ZASTAVENIE A STÁTIE

Vedľa ustanovení o miestach zákazu zastavenia a státia, ktoré sú prakticky totožné s našou právnou úpravou, platí v Taliansku zákaz zastavenia požadovania informácií od dopravných policajtov a karabinierov, pokiaľ by sa tým zastavila alebo spomalila cestná premávka!

Ďalšou odlišnosťou je zákaz státia vozidiel v mestských uliciach vo vzdialenosti kratšej ako 8 m pred a za križovatkou a zákaz státia vozidiel v druhej rade. Pri prekročení týchto zákazov hrozí páchateľovi priestupkov bloková pokuta, odtiahnutie vozidla pokiaľ vytvorí prekážku v cestnej premávke, alebo pri nedovolenom státí na chodníku hrozí priloženie prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla, teda tzv. „papuče“.

SMER JAZDY A JAZDA V JAZDNÝCH PRUHOCH

Dôležitým ustanovením je obmedzenie súbežnej jazdy vozidiel. Tento spôsob jazdy je povolený iba v obciach s hustou premávkou vo vedľa seba umiestnených jazdných pruhoch. Tieto pruhy však musia byť na vozovke vyznačené pozdĺžnymi čiarami. Súbežná jazda je ešte povolená v úseku, ktorý ústi do križovatky riadenej svetelnými signálmi alebo políciou, pokiaľ to šírka vozovky dovoľuje.

Pri jazde v priamom smere sú potom nemotorové vozidlá a bicykle s motorčekmi povinné jazdiť v pravom jazdnom pruhu, pokiaľ nemajú cyklisti vyznačený samostatný vyhradený jazdný pruh.

Pokiaľ je potom vozovka rozdelená na tri jazdné pruhy, je pre jazdu určený iba pravý jazdný pruh, stredný slúži k predchádzaniu. Ak má vozovka dva jazdné pruhy v každom smere jazdy, je ľavý pruh vyhradený iba k prechádzaniu.

Dvojitou plnou čiarou sú značené prednostné pruhy pre autobusy, taxíky, bicykle a iné.

ODLIŠNOSTI V DOPRAVNOM ZNAČENÍ

V Taliansku sú odlišnosti hlavne v informačných zvislých dopravných značkách, medzi ktorými sú pre nás nové predovšetkým skupiny značiek informujúcich o zjazdnosti ciest hlavne v horských oblastiach v zimnom období. Modrá dopravná značka v podobe na výšku postavenej obdĺžnikovej tabule má vo svojej hornej časti vyznačené cieľové miesto v našom prípade „STELVIO“. Pod ním je tabuľa rozdelená do troch obdĺžnikových polí. V prípade horného poľa so zeleným textom a ostatných dvoch polí prázdnych (Obr. č. 2) je cesta bez obmedzenia otvorená až do cieľového miesta. V druhom prípade je stredný pruh označený kruhom, v ktorom je namaľovaná pneumatika s reťazami. Horný pruh je opäť zelený. Jazdný úsek je zjazdný až do cieľového miesta s reťazami (Obr. č. 3).

Na ďalšej značke v druhom pruhu pribudla pneumatika bez reťazí, značka prikazuje vedľa reťazí ešte povinnosť použitia zimných pneumatík. S týmto dvojitým vybavením je úsek pre vozidlá opäť celý otvorený (Obr. č. 4). Ďalšia značka, s horným pruhom vyznačeným červeno, oznamuje, že celý úsek, teda až do STELVIA je pre dopravu uzatvorený, bez ohľadu na výbavu vozidiel pre zimnú premávku (Obr. č. 5). Posledná značka, s horným pruhom červeným, stredným s pneumatikou s reťazami a dolným – s uvedením dielčieho úseku „TRAFOI“, oznamuje, že jazdný úsek je čiastočne otvorený iba do uvedeného miesta, no iba s reťazami (Obr. č. 6).

Rozdielny význam majú i dopravné značky „Diaľnice“. Taliansko používa týchto dopravných značiek s celkom identickým symbolom, no s odlišným farebným podkladom. Dopravná značka s modrým podkladom a symbolom diaľnice znamená „Diaľkovú cestu s oddelenými smermi jazdy“ (Obr. č. 7). Značka so zeleným podkladom je plnohodnotná Diaľnica spravidla s mýtom (Obr. 8).

Dôležité upozornenie platí i pre klasickú dopravnú značku „Parkovisko“. Táto značka je v Taliansku často doplnená dodatkovou tabuľkou s vyobrazením kategórie vozidla. Pokiaľ je táto tabuľka iba so symbolom vozidla a bez ďalšieho textu, je toto parkovisko vyhradené iba pre zobrazenú kategóriu vozidiel (Obr. 9). Pokiaľ je však nad symbolom vozidla nápis „eccetto“, ide o parkovisko s vylúčením zobrazenej kategórie vozidiel (Obr. 10). Teda pozor na slovko!

Úlohy a oprávnenia dopravnej polície a žandárstva v cestnej premávke

Pri dozore nad cestnou premávkou má dopravná polícia (Polizia Stradale) a žandárstvo (Carabinieri) voči vodičom tieto oprávnenia:

- vyžadovať predloženie a kontrolu predpísaných dokladov (vodičský preukaz, doklady k vozidlu, povolenie k vykonávaniu cestnej dopravy, doklady k prepravovanému tovaru a i.),

- zisťovať a kontrolovať psychofyziologický stav vodiča alebo iného účastníka cestnej premávky (prítomnosť alkoholu v organizme, vplyv liekov, psychofarmák a drog, stav únavy, a i.),

- vykonávať námatkovú technickú kontrolu vozidla,

- na základe dopravno-právnej legislatívy riešiť priestupky a trestné činy proti bezpečnosti cestnej premávky a v cestnej doprave.

Riešenie priestupkov proti bezpečnosti cestnej premávky

Polícia a žandárstvo môže uložiť pokuty za spáchané priestupky tak ako v Slovenskej republike v blokovom konaní, teda riešiť priestupky na mieste. S niektorými sledovanými priestupkami a hlavne s ich riešením a výškou uložených finančných sankcií sa v skratke zoznámime.

Priestupok

 

Sankcia

 

Použitie mobilného telefónu počas vedenia vozidla (hands free – povinná výbava)

 

70 – 285 EUR

 

Jazda v čase zákazu jazdy

 

370 – 1485 EUR + odobranie vodičského preukazu a dokladov po dobu 1 – 4 mesiacov

 

Zmeškaný dátum technickej kontroly vozidla

 

148 – 594 EUR

 

Vedenie vozidla bez príslušných dokladov

 

36 – 148 EUR

 

Prekročenie povolenej doby vedenia vozidla (u nákladných vozidiel)

 

143 – 570 EUR

 

Jazda bez zapnutých svetiel

 

36 – 148 EUR

 

Zastavenie v jazdnom pruhu pre autobusy

 

36 – 148 EUR

 

Nepoužitie výstražného trojuholníka

 

36 – 148 EUR

 

Jazda na červenú

 

143 – 570 EUR *

 

Prekročenie rýchlosti o:

 

 

 

Do 10 km/ h

 

72 – 296 EUR

 

Nad 10 km/ h do 40 km/ h

 

296 – 1188 EUR

 

Nad 40 km/ h

 

740 - 2970 EUR

 

Prekročenie hmotnosti:

 

 

 

1 t

 

36 – 148 EUR

 

2 t

 

74 – 296 EUR

 

3 t

 

148 – 594 EUR

 

Nad 3 t

 

370 – 1485 EUR

 

ADR

 

 

 

Vedenie vozidla bez oprávnenia

 

1754 – 7018 EUR + odobranie vodičského preukazu a dokladov po dobu 2 – 6 mesiacov

 
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: