Input:

Švajčiarsko

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Švajčiarsko

Ing. Adela Poliaková

PhD.

Švajčiarsko, resp. Švajčiarska konfederácia, čo je charakteristika usporiadania tohto štátu so 7,2 milióna obyvateľov, ktorý nie je členom Európskej únie. Švajčiarsko je úzko historicky späté s vývojom bezpečnosti cestnej premávky pôsobením Spoločnosti národov a po skončení 2. svetovej vojny i Organizácie spojených národov v Ženeve.

Množstvo medzinárodných dohovorov a dohôd z oblasti cestnej dopravnej bezpečnosti vzniklo teda na území Švajčiarska, a to pred 2. svetovou vojnou i po nej. Príkladom môže byť Dohoda o zjednotení cestnej signalizácie z roku 1931, ktorá zavádza jednotné dopravné značky pre Európu. V povojnovom období je treba uviesť jednanie pod patronátom Hospodárskej komisie pre Európu z roku 1948, na ktorom boli navrhnuté jednotné pravidlá pre povojnovú Európu, vrátane dopravných značiek. Na podklade týchto návrhov potom prijala Konferencia Spojených národov v Ženeve v roku 1949 Dohodu o cestnej premávke a Protokol o cestných znameniach a signáloch. V roku 1957 bola potom v Ženeve podpísaná Európska dohoda o cestných značkách. Čo sa týka cestných vozidiel, je Švajčiarsko krajinou, v ktorej bola v roku 1958, znovu v Ženeve, podpísaná Dohoda o vzájomnom uznávaní homologizácie vozidiel a dielov.

Posledným príkladom je podpísaná Európska dohoda z roku 1971, ktorá dopĺňala Viedenskú dohodu z roku 1968 o cestnej premávke a Európska dohoda, ktorá dopĺňala Dohodu o cestných značkách a signáloch. Tento krátky a neúplný prehľad pravidiel cestnej premávky, dopravného značenia a cestných motorových vozidiel, ukazuje na rozhodujúci význam a podiel Švajčiarska, ako štátu, ktorý sa zaslúžil o európsku úroveň a vývoj bezpečnosti cestnej premávky.

Závery uvedených jednaní sa premietli do právnych úprav zúčastnených štátov. Nie je potom určite náhodou, že sa Švajčiarsko z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, úrovne právnej úpravy a stavu dopravnej nehodovosti stalo jedným z výrazne bezpečných štátov Európy.

CHARAKTERISTIKA PRÁVNEJ ÚPRAVY CESTNEJ PREMÁVKY

V Švajčiarsku je premávka na pozemných komunikáciách upravená vo všeobecnej rovine príslušným zákonom. Pravidlá cestnej premávky, dopravné značenie a podmienky premávky vozidiel sú upravené z dôvodu potrieb rýchlej novelizácie vykonávacími vyhláškami.

NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ JAZDY

Tá je, okrem najvyššej dovolenej rýchlosti jazdy v obci, oproti našej právnej úprave, značne odlišná, a je preto potrebné sa s povolenými rýchlostnými limitmi zoznámiť.

Osobné a nákladné automobily s najvyššou celkovou hmotnosťou do 3,5 t:

- na diaľnici – 120 km/h,

- na rýchlostnej ceste (ceste pre motorové vozidlá) – 100 km/h,

- na ceste mimo obce – 80 km/h,

- v obci – 50 km/h.

Osobné automobily s prívesom:

- diaľnice, rýchlostné cesty a cesty mimo obce – 80 km/h.

Nákladné automobily s najvyššou celkovou hmotnosťou nad 3,5 t:

- diaľnice, rýchlostné cesty a cesty mimo obce – 80 km/h.

Motocykle:

- diaľnice, rýchlostné cesty a cesty mimo obce – 90 km/h.

Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je povolená premávka motorových vozidiel, ktorých najvyššia povolená rýchlosť nie je nižšia ako 60 km/h. Rýchlosť vozidiel vlečených na lane nemôže prekročiť 40 km/h. Preto v tomto prípade musia tieto vozidlá rýchlostnú komunikáciu opustiť na najbližšom možnom výjazde. Pritom musí byť vlečené vozidlo označené vzadu umiestneným výstražným trojuholníkom, obe vozidlá musia mať zapnuté výstražné osvetlenie a pre jazdu až k najbližšiemu výjazdu použiť výhrade pravý jazdný pruh.

ZVLÁŠTNOSTI JAZDY KRIŽOVATKOU

a) križovatky s neriadenou premávkou

Na križovatkách nerozlíšených dopravnými značkami platí (tak ako v našej právnej úprave) prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava. Prednosť v jazde nesmie byť nikomu odopieraná a hlavne nie vynucovaná na úkor vozidiel, ktorým vyplýva z pravidiel cestnej premávky. Táto zásada je dopravnou políciou ostro sledovaná a jej nerešpektovanie je postihované ako hrubé porušenie zákona!

V nejasných situáciách, ktoré nie sú pravidlami cestnej premávky priamo riešené, napríklad ak prídu ku križovatke nerozlíšenej dopravnými značkami súčasne vozidlá zo všetkých smerov, musia ísť vodiči zvlášť opatrne a na prednosti v jazde sa dohovoriť.

Pravidlá pre jazdu križovatkou sa v plnom rozsahu vzťahujú na všetky druhy vozidiel, a to motorových i nemotorových, s výnimkou električky, ktorá má na tejto križovatke prednosť v jazde, i keď prichádza zľava.

b) križovatky s riadenou premávkou

Križovatky riadené pomocou svetelnej signalizácie majú jednu zvláštnosť, s ktorou sa náš vodič nestretáva ani v iných štátoch Európy. Švajčiarskou špecifikáciou je používanie svetiel na semaforoch. Ak bude bezprostredne po žltom svetle nasledovať svetlo zelené, rozsvieti sa krátko so žltým i červené svetlo. Táto spoločná signalizácia umožňuje vodičovi, aby sa pripravil na jazdu (napr. už zaradil v predstihu rýchlostný stupeň).

PRIECHODY PRE CHODCOV

Švajčiarsko je jedným z množstva štátov (medzi nimi i ČR), v ktorých platí prednosť chodcov na vyznačených prechodoch!

- pred vyznačenými prechodmi pre chodcov je vodič povinný znížiť rýchlosť jazdy a ísť so zvláštnou opatrnosťou,

- ak dáva chodec znamenie ramenom alebo vstupuje na priechod s úmyslom prejsť vozovku, je vodič povinný dať mu prednosť,

- chodcom, ktorí sa už nachádzajú na vyznačenom priechode pre chodcov dáva vodič prednosť a je povinný zastaviť vozidlo pred vyznačeným priechodom,

- vozidlá, ktoré pred priechodom pre chodcov spomaľujú alebo zastavujú za účelom dávania prednosti chodcom, nemôžu byť obchádzané, a to platí i pri súbežnej jazde v jazdných pruhoch,

- na križovatkách s riadenou premávkou majú chodci prednosť pred odbočujúcimi vozidlami, ktoré križujú ich smer prechádzania, to však neplatí pri odbočovaní vozidiel na svetelný signál doplnený zelenou šípkou bez blikajúceho žltého svetla.

Chodci však majú pred vozidlami prednosť i pri prechádzaní vozovky tam, kde nie je vyznačený priechod. Vodiči sú povinní zastaviť a umožniť chodcom bezpečný priechod vozovky.

JAZDA NA HORSKÝCH CESTÁCH

Na úzkych horských cestách musí byť vodič pripravený a schopný bezpečne zastaviť vozidlo na polovičnú vzdialenosť, na akú má rozhľad! Pred neprehľadnými a úzkymi zatáčkami mimo obce musí vodič dávať zvukové alebo svetelné výstražné znamenia. Vodič idúci po úzkej vozovke smerom dole, je pri stretnutí s vozidlom v protismere idúcim nahor, povinný zájsť čo najtesnejšie k pravému okraju vozovky a podľa potreby i zastaviť. V klesaní sú vodiči vozidiel povinní ísť so zaradeným nižším rýchlostným stupňom.

Vodiči pomaly idúcich vozidiel musia umožniť rýchlejšie idúcim vozidlám predchádzanie tak, že medzi sebou udržujú rozostup najmenej 100 m a využívajú miesta pre odbočenie z vozovky, ktoré sú označené dopravnou značkou (Obr. 1) a sú určené pre zastavenie a státie pomalých vozidiel k umožneniu bezpečného predchádzania ostatných vozidiel (zastavenie a státie ostatných vozidiel je na týchto vyhradených odstavných miestach zakázané).

Horská cesta s verejnou autobusovou dopravou (Obr. 2), táto dopravná značka, ktorú uvádzame na tomto mieste v súvislosti s podmienkami jazdy na horských cestách, prikazuje vodičom dbať pri vyhýbaní a predchádzaní pokynov vodičov autobusov verejnej autobusovej dopravy, autobusy používajú zvukové trojtónové znamenie.

PREDCHÁDZANIE

Pravidlá cestnej premávky majú v ustanovení o predchádzaní niekoľko odlišností, ktoré sú zásadné a vyžadujú znalosť a plné rešpektovanie:

a) vodiči pomaly idúcich vozidiel sú povinní mimo obce vzhľadom k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti premávky umožniť predídenie ostatným vozidlám jazdou celkom vpravo, alebo na ceste s dvoma a viacerými jazdnými pruhmi, jazdou výhradne v pravom jazdnom pruhu, s dodržovaným rozostupom v dĺžke najmenej 100 m,

b) vodič nemôže k predchádzaniu použiť vonkajší jazdný pruh na vozovke s troma jazdnými pruhmi, na štvorprúdových cestách potom ľavú polovicu vozovky (Obr. 3),

c) vodič nesmie predchádzať žiadne iné vozidlo, ktoré už samo predchádza, s výnimkou situácie, že jedno z vozidiel, predbiehané alebo predbiehajúce je motocykel alebo bicykel a predchádzací manéver prebieha na prehľadnej a dostatočne širokej cestnej komunikácii,

d) na železničných priecestiach bez závor nemôže vodič predchádzať iné vozidlá, s výnimkou motocyklov, bicyklov a chodcov pri dobrej viditeľnosti,

e) pri predchádzaní musí byť dodržaný minimálny rozdiel rýchlosti 20 km/h medzi predbiehaným a predbiehajúcim vozidlom.

ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA

Vedľa ustanovení, ktoré sú v súlade s našou právnou úpravou, majú švajčiarske pravidlá cestnej premávky niektoré odlišné ustanovenia, ktoré je nutné rešpektovať pre celkovú závažnosť dopravne bezpečnostnej situácie, s ktorou je na železničných prejazdoch vždy nutné kalkulovať.

Uvádzame ustanovenia, ktoré naša právna úprava neobsahuje:

- i pri krátkodobom zastavení pred železničným priecestím je vodič povinný vypnúť motor vozidla,

- vodiči vozidiel s maximálnou prípustnou hmotnosťou nad 7 500 kg sú povinní mimo obce zastaviť vo vzdialenosti najmenej 100 m pred železničným priecestím so spustenými závorami, aby umožnili predbiehanie rýchlejšie idúcim vozidlám, to isté platí u železničných priecestí vybavených svetelným zariadením s prerušovanými svetlami,

- železničné priecestie je vodič povinný vždy predchádzať so zaradeným rýchlostným stupňom, ktorý ušetrí preraďovanie (teda s čo najnižším, 1 – 2).

ŠPECIFICKÉ ODLIŠNOSTI DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Švajčiarske pravidlá cestnej premávky obsahujú niektoré dopravné značky, ktoré majú zvláštny význam, ktorý nie je dostatočne zo symboliky značky alebo z jej sprievodného textu celkom zrejmý. Neuvádzame tu preto tie značky, ktoré sú svojou symbolikou celkom zrozumiteľné alebo veľmi podobné s našou právnou úpravou. Ku švajčiarskemu názvu značky je v zátvorke priradený názov podľa našej právnej úpravy.

Zákazové dopravné značky

Obmedzená rýchlosť – 50 GENERELL (Najvyššia dovolená rýchlosť B 27a). Táto značka obmedzuje najvyššiu dovolenú rýchlosť na a to v celej zastavenej oblasti obce. Vodičom táto značka uľahčuje sledovanie dopravnej situácie v tom, že svojim spresneným významom garantuje, že na jazdných úsekoch v obci nebude už rýchlosť jazdy ďalej menená (Obr. 4).

Koniec obmedzenej rýchlosti

Dopravná značka, ktorá ukončuje najvyššiu dovolenú rýchlosť v celej zastavenej oblasti obce (Obr. 5).

Informatívne dopravné značky

a) prevádzkové

Miesto pre odstavenie vozidla, iba v prípade poruchy.

Táto dopravná značka informuje vodičov o mieste pre odstavenie poškodeného vozidla alebo vozidiel. Používa sa na diaľnicach a cestách pre motorové vozidlá pre prípad núdzového státia. Neopodstatnené zastavenie a státie na takto označenej odstavnej ploche je zakázané a kvalifikované políciou ako dopravný priestupok (Obr. 6).

b) smerové

Zjazdnosť ciest

Táto dopravná značka je v obdobnom význame i tvare a rozčlenení jednotlivých informačných polí známa z Francúzska a Talianska. Informuje o zjazdnosti v danom jazdnom úseku. Tabule s celkovým modrým podkladom s uvedením cieľového miesta. Horné pole, ktoré môže byť červené s dvojjazyčným nápisom „uzavreté“ alebo zelené s nápisom „otvorené“ (nemecky a francúzsky). V ďalšom, bielom poli je uvedený jazdný úsek, až kam možno dôjsť s nebezpečenstvom šmyku na zľadovatenej ujazdenej vozovke. Táto situácia je v dolnom, rovnako bielom poli vyznačená dopravnou značkou „Nebezpečenstvo šmyku“ a symbolom snehovej vločky označujúcom poľadovicu (Obr. 7).

Orientačné informácie o zjazdnosti ciest

Dopravná značka informuje vodičov o stave zjazdnosti ciest v jednotlivých smeroch. Tie sú uvedené v ľavej časti značky, v pravej je potom v jednotlivých vyznačených poliach popísaná situácia v danom smere jazdy. Buďto zeleným poľom smer otvorený, červeným uzavretý (spolu s dvojjazyčným nápisom), alebo je situácia konkretizovaná symbolmi v bielom poli. Napr. kolesom s reťazami alebo dopravnou značkou „Nebezpečenstvo šmyku“ so symbolom pre poľadovicu (Obr. 8).

Smerová tabuľa pre nákladnú dopravu (nad maximálnej prípustnej hmotnosti)

Táto dopravná značka sa používa pre ťažkú premávku vozidiel k vyznačeniu obchádzania obcí, mestských centier a pod. (Obr. 9).

Návestidlo s ukazovateľmi

Zelená – diaľnica a cesta pre motorové vozidlá, modrá – hlavná cesta, biela – vedľajšia cesta (Obr. 10).

Dopravné

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: