Input:

Ruská federácia

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Ruská federácia

Ing. Adela Poliaková

PhD.

Tento štát je cez všetky svoje špecifiká a vývoj stále zaujímavým obchodným a dopravným cieľom našich dopravcov. Ruská federácia, ako sa dnes nový štátny útvar rozkladajúci sa na značne zmenšenom území bývalého Sovietskeho zväzu nazýva, má svoju dopravnú legislatívu, ktorá je rovnako, ako u európskych štátov, postavená na základe medzinárodných zmlúv OSN, predovšetkým Viedenskej dohody z roku 1968. Má však, ako i ostatné popisované štáty svoje špecifiká.

NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ JAZDY

Ruská federácia je jeden z mála štátov, ktorý dosiaľ stanovuje najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy v obci na 60 km/h! V obytných zónach a na hospodárskych územiach (zónach), platí najvyššia dovolená (maximálna) rýchlosť 20 km/h, teda ako v našej právnej úprave, pokiaľ nie je dopravnou značkou stanovené inak!

U jednotlivých kategórií vozidiel sú najvyššie dovolené (maximálne) rýchlosti stanovené takto:

1. osobné a nákladné automobily s najvyššou hmotnosťou do 3,5 t

- na diaľniciach (nie viacej ako) 110 km/h!

- na ostatných komunikáciách 90 km/h

2. medzinárodné autobusy, malé autobusy s malým počtom miest a motocykle

- na všetkých pozemných komunikáciách 90 km/h

3. ostatné autobusy, osobné automobily s prívesmi, nákladné automobily s najvyššou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t

- na diaľniciach 90 km/h

- na ostatných komunikáciách 70 km/h!

4. nákladné automobily prepravujúce osoby na ložnej ploche

- na všetkých pozemných komunikáciách 60 km/h

5. dopravné prostriedky určené pre organizovanú prepravu skupín detí

- na všetkých pozemných komunikáciách 60 km/h

6. vlečenie dopravných prostriedkov

- na všetkých komunikáciách 50 km/h

ZVLÁŠTNOSTI JAZDY KRIŽOVATKOU

Aj tu pravidlá rozdeľujú križovatky na križovatke rozlíšenej alebo nerozlíšenej dopravným značením. U križovatky nerozlíšenej dopravným značením však platí pravidlo prednosti koľajových vozidiel (električiek) pred nekoľajovými, a to bez ohľadu, z ktorého smeru koľajové vozidlo – električka do križovatky vchádza! S týmto pravidlom sa stretávame v množstve ďalších štátov. Inak však na týchto križovatkách platí tak ako v našej právnej úprave prednosť všetkých ostatných motorových i nemotorových vozidiel prichádzajúcich sprava.

U križovatiek rozlíšených dopravným značením platí ustanovenie, že v prípade, kedy vodič nemôže rozlíšiť vodorovné značenie na vozovke (blato, noc, sneh a i.) a zvislé značenie chýba, správa sa ako na cestnej komunikácii bez prednosti v jazde.

Pri odbočovaní na križovatke vpravo alebo vľavo, je vodič vozidla povinný dať prednosť prechádzajúcim chodcom, ktorí prechádzajú na tej vozovke, na ktorú vodič v križovatke odbočuje. Táto prednosť platí i pre cyklistov, ktorí vozovku prechádzajú po cyklistickej ceste, ktorá vozovku pretína.

KRIŽOVATKY S RIADENOU PREMÁVKOU

Pri riadení križovatky svetelnou signalizáciou alebo policajtom (ručné riedenie) a prechádzaní križovatkou vedľa nekoľajovej dopravy i koľajovej dopravy, má v tejto dopravnej situácii prednosť koľajová doprava (teda električka) pred nekoľajovou. Toto pravidlo neplatí iba v prípade, že je križovatka riadená svetelnou signalizáciou s doplnkovou šípkou, ktorá svieti pri červenom alebo žltom svetle. V tejto situácii koľajová doprava, električka, prednosť nemá. Ide napr. o situáciu, kedy nákladný automobil odbočuje pri rozsvietenom červenom svetle na zelenú šípku vľavo. Električka, ktorá ide rovno, musí rešpektovať červený signál „Stoj“.

PRECHODY PRE CHODCOV A ZASTÁVKY VEREJNEJ DOPRAVY

Na vyznačených neriadených prechodoch pre chodcov dáva vodič, tak ako v našej právnej úprave, chodcom prednosť! Vodič je však povinný dávať prednosť chodcom i mimo vyznačeného prechodu, v prípade, že chodci prechádzajú vozovku z dôvodu nastúpenia alebo vystúpenia z verejného dopravného prostriedku, zo strany dverí, pokiaľ je zastávka alebo jej časť na kraji vozovky, alebo je na nej priamo umiestnená.

Odlišné je oproti našej právnej úprave riešenie situácie v prípade, že sa vodič približuje ku stojacemu vozidlu (spravidla autobusu alebo mikrobusu), na ktorom je špeciálne označenie Preprava detí“ (ide o červeno ohraničený štvorec zo žltým podkladom, na ktorom sú symbolicky vyznačené dve bežiace deti). Vodič je povinný znížiť rýchlosť jazdy, prípadne vozidlo zastaviť a umožniť prechod skupine detí! V týchto situáciách však odporúčame plne sa riadiť ustanovením našej právnej úpravy a vzhľadom k bezpečnosti detí vozidlo vždy zastaviť a pokračovať až po odjazde takto označeného vozidla zo zastávky!

ŽELEZNIČNÝ PREJAZD

Popri ustanovení, ktoré sú v súlade s našou právnou úpravou, majú ruské pravidlá cestnej premávky v ustanovení o jazde cez železničný prejazd niektoré, pre nás dôležité odlišnosti, ktoré je vodič medzinárodnej prepravy povinný rešpektovať.

Odlišnosti:

a) V prípade, že je jazda cez železničný prejazd zakázaná, je vodič povinný zastaviť vozidlo na pomyselnej čiare pred značkou „Stoj, daj prednosť v jazde“ (Ruský ekvivalent „Jazda bez zastavenia zakázaná!“). Pokiaľ touto značkou nie je železničný prejazd označený, musí vodič zastaviť vozidlo vo vzdialenosti najmenej 5 m pred závorami a pokiaľ ide o železničný prejazd bez závor, potom vo vzdialenosti najmenej 10 m od prvej železničnej koľaje!

b) V prípade vynúteného zastavenia vozidla na prejazde (spravidla v prípade poruchy vozidla), je vodič povinný okamžite vysadiť cestujúcich a vykonávať opatrenia k uvoľneniu prejazdu.

Súčasne je vodič povinný:

- ak je to možné, poslať dve osoby naproti možnému prichádzajúcemu vlaku na obe strany od prejazdu na 1 000 m,

- pokiaľ to možné nie je (nie je toľko spolujazdcov alebo cestujúcich), teda iba jednu osobu na stranu od prejazdu, na ktorú je horšia viditeľnosti na trati,

- týmto osobám musí vysvetliť pravidlá signalizácie pre strojvedúceho prichádzajúceho vlaku,

- zostať u vozidla a dávať vlaku signály všeobecného poplachu, pri zhliadnutí vlaku bežať vlaku naproti a dávať signály k zastaveniu.

Signály k zastaveniu vlaku:

- krúženie zdvihnutej ruky, najlepšie s jasne viditeľnou, farebnou látkou alebo iným viditeľným predmetom, v noci s lampou alebo lampášom, baterkou atď.

- signálom všeobecného ohrozenia je séria zvukových signálov – 1x dlho a 3x krátko.

PREMÁVKA NA DIAĽNICI

Na diaľniciach (automagistrálach) je zakázané:

- pohybovať sa chodcom, vedenie domácich zvierat, jazda bicyklov, mopedov, traktorov, samohybných strojov a iných dopravných prostriedkov, ktorých najvyššia konštrukčná rýchlosť je nižšia ako 40 km/h!

- otáčanie a cúvanie v technologickom prerušení stredového deliaceho pásu,

- cúvanie s vozidlom,

- cvičné jazdy.

Uvedené zákazy platia v plnej miere i pre cesty pre motorové vozidlá (cesty pre automobily).

PREMÁVKA V OBYTNEJ ZÓNE

Ruské pravidlá cestnej premávky poznajú iba spôsob jazdy v obytnej zóne a neriešia, teda neupravujú jazdu na pešej zóne. V obytnej zóne je zakázaný prejazd vozidiel, cvičné jazdy autoškôl, státie vozidla s bežiacim motorom a státie nákladných automobilov s celkovou hmotnosťou vyššou ako 3,5 t. To neplatí pre zvláštnym spôsobom označené vozidlá a vozidlá stojace na zvláštnom vyznačenom mieste. Pri výjazde z tejto zóny dávajú vozidlá, tak ako v našej právnej úprave, prednosť vozidlám idúcim na komunikácii mimo zóny. Pre nákladnú medzinárodnú kamiónovú dopravu je veľmi dôležité, že uvedené zákazy platia i pre hospodárske územia, na ktorých takisto prebieha premávka vozidiel, hlavne vykladanie, nakladanie a prípadne prekladanie tovaru.

ŠPECIFICKÉ ODLIŠNOSTI DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

V množstve dopravných značiek možno nájsť dôležité špecifiká, ktoré sú neznáme a neopakovateľné v ostatných krajinách. Popisované cestné dopravné značky sú vybrané podľa dôležitosti a významu pre medzinárodnú cestnú dopravu.

Príkazové dopravné značky

Jazda osobných automobilov (vo vyznačenej zóne) (zn. A)

Táto dopravná značka povoľuje premávku osobných automobilov, autobusov, motocyklov, verejnej dopravy a nákladných automobilov nepresahujúcich celkovú hmotnosť 3,5 t vo vyznačenej zóne.

Značka povoľuje premávku dopravných prostriedkov federálneho poštového zväzu a ostatných dopravných prostriedkov obsluhy firiem nachádzajúcich sa vo vyznačenej zóne a občanov, ktorí v tejto zóne žijú alebo pracujú.

Informatívne dopravné značky

Obrátený jazdný smer (zn. B)

Začiatok úseku cestnej komunikácie, na ktorom v jednom alebo v niekoľkých jazdných pruhoch môže byť vykonané obrátenie smeru jazdy (jazda v protismere).

K tomuto dopravnému problému sú v pravidlách cestnej premávky Ruskej federácie vytvorené ešte dve nasledujúce dopravné značky:

Koniec obráteného jazdného smeru (zn. C)

Vjazd na cestnú komunikáciu s obráteným jazdným smerom (zn. D)

Vjazd na cestnú komunikáciu s jazdným pruhom vyhradeným pre vyznačené cestovné dopravné prostriedky (zn. E)

Táto značka sa umiestňuje pred križovatku s cestou, na ktorej je premávka vyznačených cestovných dopravných prostriedkov vedená vo vyhradenom jazdnom pruhu, vedenom proti smeru (toku) ostatnej cestnej dopravy.

Servisné dopravné značky

Nová dopravná služba polície Ruskej federácie pôsobí v rozsahu činnosti bývalej Štátnej automobilovej inšpekcie (GAI). Na takto označených stanoviskách a svojich služobniach má oprávnenie vykonávať kontroly vozidiel v medzinárodnej premávke!

Stanovisko kontroly medzinárodnej automobilovej dopravy (zn. G)

Označenie stanoviska, na ktorom možno zastavovať vozidlá medzinárodnej cestnej dopravy a vykonávať ich kontrolu, vrátane dokladov k prevádzkovaniu cestnej dopravy, prepravovaného nákladu a prepravovaných osôb.

Rozpoznávacie (zvláštne) označenie dopravných prostriedkov

Preprava detí (zn. H)

Týmto znakom musia byť označené vpredu i vzadu vozidlá pri organizovanej preprave skupín detí.

Autovlak

Termín užívaný i v pravidlách cestnej premávky Rakúsko-Uhorska a predvojnového Československa. Ide o nákladný automobil alebo ťažký traktor s dvoma prívesmi. Označenie autovlaku spočíva v horizontálnom umiestnení troch oranžových svetiel na streche kabíny vozidla s medzerami medzi nimi od 150 do . Tieto svetlá musia byť umiestnené i na prednej časti strechy kĺbových autobusov a trolejbusov. Svetlá sú rozsvietené počas chodu vozidla.

ÚLOHY A OPRÁVNENIA DOPRAVNEJ POLÍCIE V CESTNEJ PREMÁVKE

V ďalšej časti sa budeme zaoberať oprávnením štátnych orgánov Ruskej federácie, pri dozore nad cestnou premávkou, kontrolou vodičov, vozidiel a nákladu.

Kto má právo kontrolovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky

Kontrola bezpečnosti cestnej premávky spadá v Ruskej federácii (ďalej iba RF) do systému orgánov Ministerstva vnútra RF, konkrétne do Štátnej inšpekcie bezpečnosti cestnej premávky Ministerstva vnútra RF (ekvivalent špeciálnej služby dopravnej polície) a obvodných inšpektorov milície (zboru bezpečnosti).

Vedľa týchto služieb má toto oprávnenie ešte milícia zaoberajúca sa ochranou verejného poriadku, teda poriadková služba.

Dôvody k zastaveniu vozidla sú prakticky totožné, odlišná je situácia pri kontrole dokumentov k vykonávaniu cestnej dopravy a prepravy tovaru. Túto kontrolu je možné vykonávať výhradne na označených stanoviskách cestného dozoru služby Štátnej inšpekcie bezpečnosti cestnej premávky MV RF, kontrolných miestach medzinárodnej cestnej dopravy označených príslušnou dopravnou značkou (G), kontrolných miestach milície a na kontrolne priepustných stanoviskách (spravidla pri vjazde alebo výjazde z miest).

Ak by došlo ku kontrole dokumentov k cestnej doprave alebo nákladu mimo uvedené miesta, išlo by zo strany kontrolných orgánov o porušenie služobnej disciplíny (ako uvádzajú ruské verejné dopravné bezpečnostné publikácie).

Zastavovanie vozidiel

Zastavovanie vozidiel sa vykonáva dvomi spôsobmi:

1. Pokynom ruky so smerovkou alebo zastavovacím terčom. Terč sa nastaví proti prichádzajúcemu vozidlu a potom sa odkloní a ukáže na miesto, na ktorom má vodič vozidlo zastaviť.

2. S pomocou megafónu slovami: „Vodič automobilu (značky, farby), registračnej značky (čísla), zastaví vozidlo (udanie miesta)“.

Kedy a v akých prípadoch pri styku s inšpektorom Štátnej inšpekcie bezpečnosti cestnej premávky je vodič povinný vystúpiť z vozidla

Vodič má právo pri jednaní s inšpektorom nevystupovať z vozidla. Akokoľvek, pokiaľ by toto bolo pre jednanie vhodnejšie, môže vodič z vozidla vystúpiť z vlastného rozhodnutia.

Pokiaľ však vodič zostane vo vozidle, môže inšpektor vodičovi vystúpenie z vozidla v určitých, presne vymenovaných prípadoch, prikázať. Ide o tieto situácie:

- pri zistení technickej nespôsobilosti vozidla alebo pri porušení pravidiel prepravy nákladu,

- pokiaľ je

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: