Input:

Portugalsko

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Portugalsko

Ing. Adela Poliaková

PhD.

Portugalsko ako členský štát Európskej únie prijalo v roku 1998 nové predpisy o cestnej premávke, ktoré sú do značnej miery harmonizované s ostatnými štátmi Európy, súčasne si však, tak ako iné krajiny, ponechávajú vlastné, národné odlišnosti.

Najvyššia dovolená rýchlosť jazdy

Oproti našej právnej úprave má, tak ako niektoré ďalšie európske štáty, i Portugalsko výrazné odlišnosti a to ako vo všeobecne platných najvyšších dovolených rýchlostiach, tak predovšetkým v ustanoveniach týkajúcich sa najvyšších dovolených rýchlostí stanovených pre jednotlivé kategórie vozidiel.

V obci platí tak ako v ďalších štátoch najvyššia dovolená rýchlosť 50 km/h. Mimo obce potom zhodne so Slovenskou republikou 90 km/h. Odlišná najvyššia dovolená rýchlosť je ale v Portugalsku stanovená pre cesty pre automobily a motocykle (čo je naša cesta pre motorové vozidlá s rovnakým dopravným značením), a to iba na 100 km/h a nižšia najvyššia dovolená rýchlosť je stanovená i pre autostrádu (diaľnicu), a to iba na 120 km/h!

Najvyššia dovolená rýchlosť pre jednotlivé kategórie vozidiel

V Portugalsku, hoci všeobecne platí ustanovenie o najvyššej dovolenej rýchlosti pre motorové vozidlá v obci 50 km/h, pre niektoré kategórie vozidiel tomu tak nie je a je im stanovená najvyššia dovolená rýchlosť nižšia. Táto znížená rýchlosť sa týka týchto kategórií vozidiel:

- bicykle s motorčekom – 40 km/h,

- motocykle s obsahom nie vyšším ako 50 cm3 – 40 km/h,

- ťažké nákladné automobily s prívesmi – 40 km/h! (ťažké nákladné automobily bez prívesu alebo s návesom – 50 km/h),

- traktory – 30 km/h,

- samohybné poľnohospodárske stroje – 20 km/h.

Mimo obce je tak ako v Slovenskej republike stanovená všeobecne najvyššia dovolená rýchlosť 90 km/h, tá sa však v skutočnosti vzťahuje iba na motocykle s obsahom nad 50 cm3 bez postranného vozíka alebo prívesu a ďalej iba na osobné automobily bez prívesu. Ďalšie vymenované kategórie vozidiel majú stanovenú najvyššiu dovolenú rýchlosť výrazne nižšiu:

- bicykle s motorčekom – 45 km/h,

- motocykle s obsahom vyšším ako 50 cm3 s postranným vozíkom alebo prívesom, trojkolky – 70 km/h,

- motocykle s obsahom nie vyšším ako 50 cm3 – 60 km/h,

- osobné a ľahké úžitkové, dodávkové automobily s prívesom – 70 km/h,

- ľahké nákladné automobily - bez prívesu – 80 km/h,

- s prívesom – 70 km/h,

- autobusy bez prívesu – 80 km/h,

- s prívesom – 70 km/h,

- ťažké nákladné automobily - bez prívesu alebo s návesom – 80 km/h,

- s prívesom – 70 km/h,

- traktory – 40 km/h,

- samohybné poľnohospodárske stroje – 20 km/h.

Rýchlostné limity na cestách vyhradených pre automobily a motocykle (pre motorové vozidlá) sú oproti našej právnej úprave stanovené rovnako odlišne. Pretože však nie je stanovená minimálna rýchlosť, ktorú musí vozidlo v tejto rýchlostnej premávke dosahovať, sú z dopravy na tejto cestnej komunikácii (i na autostráde – diaľnici) pre svoju nízku maximálnu rýchlosť vylúčené celé kategórie pomalých vozidiel. Ide o bicykle s motorčekom, motocykle s obsahom do 50 cm3, traktory a samohybné poľnohospodárske stroje. Nižšie dovolené rýchlosti ako ustanovuje všeobecná úprava platia potom pre tieto kategórie vozidiel:

- motocykle s postranným vozíkom alebo s prívesom, trojkolky – 80 km/h,

- osobné automobily – 100 km/h,

- ľahké úžitkové automobily s prívesom – 80 km/h,

- ľahké nákladné automobily - bez prívesu – 90 km/h,

- s prívesom – 80 km/h,

- autobusy bez prívesu alebo s prívesom (rovnaký rýchlostný limit) – 90 km/h,

- ťažké nákladné automobily - bez prívesu alebo s návesom – 80 km/h,

- s prívesom – 70 km/h.

Dostávame sa k premávke na autostrádach (portugalský a i u nás známy historický termín) – na diaľniciach. Maximálnou povolenou rýchlosťou pre diaľnice – 120 km/h, môžu ísť iba dve kategórie cestných motorových vozidiel. Motocykle s obsahom motora nad 50 cm3 a bez postranného vozíka a osobné automobily. U ostatných kategórií je rýchlostný limit výrazne znížený:

- motocykle s obsahom nad 50 cm3 bez postranného vozíka alebo prívesu a trojkolky – 100 km/h,

- osobné automobily a ľahké úžitkové automobily s prívesom – 100 km/h,

- ľahké nákladné automobily - bez prívesu – 110 km/h,

- s prívesom – 90 km/h,

- autobusy - bez prívesu – 100 km/h,

- s prívesom - 90 km/h,

- ťažké nákladné automobily - bez prívesu alebo s návesom – 90 km/h,

- s prívesom 80 km/h.

Zvláštnosti jazdy križovatkou

Ustanovenie o jazde križovatkou má v Portugalsku určité odlišnosti od našej právnej úpravy. Niektoré z týchto odlišností sú u nás zhodné s už skoro zabudnutým historickým ustanovením dávno neplatných povojnových pravidiel cestnej premávky, ďalšie poznáme z niektorých iných štátov:

1) Prvú odlišnosť by sme mohli nazvať „ustanovením nadriadenosti motorových vozidiel nad nemotorovými“. Nemotorové cestné vozidlá, napríklad konský záprah, ktorý prichádza na križovatku nerozlíšenú dopravnými značkami sprava, nemá prednosť v jazde. To isté platí i pre cyklistov.

2) Druhou odlišnosťou je úplná prednosť koľajových vozidiel – električiek. Tie majú pri prejazde križovatkou nerozlíšenou dopravnými značkami prednosť, bez ohľadu či prichádza sprava či zľava. Rovnako tak i pri odbočovaní, napr. mimo pozemnej komunikácie, na konečnú alebo pri vjazde do vozovne. To platí i pri vychádzaní na pozemnú komunikáciu alebo na samostatné električkové teleso. Táto prednosť pochopiteľne neexistuje v prípade križovatky rozlíšenej dopravnými značkami alebo riadenej svetelnou signalizáciou alebo policajtom.

3) Zvláštna svetelná signalizácia pre autobusovú dopravu – vedľa klasickej zvislej svetelnej rady je umiestnená ďalšia svetelná signalizácia určená výhradne pre mestskú verejnú autobusovú dopravu, so svetlami s nápisom „BUS“ vo farbe rozsvieteného svetelného signálu na čiernom podklade (dva súbežne umiestnené semafory).

NIEKTORÉ ZÁSADNÉ ODLIŠNOSTI V DOPRAVNÝCH ZNAČKÁCH

Výstražné značky

Znížená viditeľnosť

Dopravná značka umiestňovaná v miestach s častým výskytom hmly alebo dymu.

Starci

Výstražná značka, ktorú naše dopravné značenie nepozná. V klasickom trojuholníku sú vyznačené symboly dvoch ohnutých postáv, muž s palicou vedie starú ženu. Táto značka sa umiestňuje na miesta s častým výskytom starých chodcov, ako u domovov dôchodcov, záhrad, parkov alebo iných podobných miest.

Zákazové dopravné značky

Zákaz prejazdu ťažkých automobilov

Označenie prísneho zákazu vjazdu i prejazdu ťažkých automobilov. Značka, ktorá zakazuje vjazd vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje hmotnosť vyznačenú medzi s číselným údajom, sa týka všetkých motorových vozidiel (Obr. č. 3). Naša vyhláška obsahuje len obdobu tejto značky, a to dopravnú značku B5 „Zákaz vjazdu nákladných automobilov“. Uvedená značka sa však vzťahuje iba na ťažké automobily.

Príkazové dopravné značky

Cesta určená pre ťažké automobily

Cesta vyhradená pre premávku ťažkých automobilov, cestný tranzitný okruh označený touto značkou (Obr. č. 4). Táto dopravná značka je opäť pre našich vodičov dôležitou novinkou.

Koniec cesty určenej pre ťažké automobily (Obr. č. 4)

Informatívne dopravné značky

Zelená cesta

Označenie cesty vyhradenej pre užívateľov, nositeľov zvláštneho (ekologického) vybavenia vozidla a vozidla príslušne označeného (Obr. č. 5). V slovenských podmienkach úplne neznáme označenie.

Návestidlo pred výjazdom z autostrády (diaľnice)

Značky sú umiestňované vo vzdialenosti 750, 500 a 250 m od výjazdu z diaľnice. Modrá návestná tabuľa s bielymi tromi, dvomi a jedným šikmým pruhom, v hornej časti návestnej tabule je umiestnená biela číslica. Také označenia výjazdu opäť nie sú v našej právnej úprave používané, poznáme ich však bez číslic napr. z Anglicka (Obr. č. 6).

Ostatné dopravné značky, a to zvislé i vodorovné, sú prakticky zhodné s našou právnou úpravou. Pokiaľ sú v portugalskom dopravnom značení ešte ďalšie odlišnosti, nelíšia sa od nášho označovania svojím významom, ani symbolikou, prípadne sú celkom zrozumiteľné a nepotrebujú výklad.

Ešte jedno upozornenie: V meste Lisabon je zavedená nízkoemisná zóna. Platí pre všetky vozidlá nasledovne:

  • od 15. januára 2015 je minimálna požiadavka pre vjazd – EURO 3 v zóne 1 a EURO 2 v zóne 2.

  • zóna je v platnosti v pracovných dňoch od 7:00 – 21:00 h.

ÚLOHY A OPRÁVNENIA POLÍCIE A ĎALŠÍCH ORGÁNOV V CESTNEJ PREMÁVKE

Dozorom nad bezpečnosťou a poriadkom v cestnej premávke sú v Portugalsku poverené tieto orgány:

- Generálne riaditeľstvo ciest prostredníctvom „Brigady de Transito (premávka)“, špeciálne služby Národnej republikovej gardy,

- Národná republiková garda (Guarda Nacional Republicana),

- Komunálna, Mestská polícia (Policia Municipais),

- Samostatná rada pre cestnú premávku prostredníctvom svojho personálu a to na cesty mimo mesta, na mestské ulice a jazdnú dráhu (Junta Autonóma de Estradas).

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že na poriadok a bezpečnosť premávky dozerá niekoľko policajných služieb a vedľa týchto ešte ďalšie štátne orgány so svojím špeciálnym výkonným zborom. Tie majú takisto zákonné oprávnenia ukladať pokuty za priestupky a to ako účastníkom premávky, tak i správcom komunikácií a prevádzkovateľom nákladnej i osobnej dopravy.

Portugalsko má, ako rad ďalších štátov, záväzný sadzobník pokút za priestupky proti bezpečnosti cestnej premávky. Priestupky sú taxatívne vymenované spolu s príslušnou sankciou v podobe finančnej pokuty alebo za ťažké priestupky i s časovou dĺžkou zadržania vodičského preukazu, a teda vysloveného zákazu činnosti vedenia vozidla. Trestajúci orgán má v sadzobníku pokút dostatočný priestor pre správne uváženie v podobe značného finančného rozpätia i časových lehôt pri uložení zákazu činnosti vedenia vozidla.

Priestupky proti bezpečnosti a poriadku v cestnej premávke

Dopravná polícia (zjednodušene, presné názvy bezpečnostných a kontrolných zložiek sú uvedené v predchádzajúcom texte) má prakticky zhodné oprávnenia ako v množstve ostatných, už popisovaných štátov a vykonáva dohľad nad vodičmi, ostatnými účastníkmi premávky, vozidlami, nad situáciou v premávke i nad stavom pozemných komunikácií.

Priestupky proti bezpečnosti a poriadku v cestnej premávke sú podľa portugalskej právnej úpravy klasifikované do troch skupín:

- ľahké priestupky,

- ťažké priestupky,

- veľmi ťažké priestupky.

Medzi ľahké dopravné priestupky

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: