Input:

Francúzsko

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Francúzsko

Ing. Adela Poliaková

PhD.

O Francúzsku hovoríme ako o kolíske motorizmu. Už pred I. svetovou vojnou tu bola rozvíjaná sériová výroba motorových vozidiel i dnes známych značiek, napr. Citroen, Renault alebo Peugeot. Vedľa motorových vozidiel sa však Francúzsko zaslúžilo i o vývoj medzinárodného európskeho dopravno-bezpečnostného práva. V roku 1909 sa v Paríži z diplomatickej iniciatívy francúzskeho štátu konala medzinárodná konferencia, na ktorej bola prijatá „Medzinárodná dohoda o jazde automobilmi“, tzv. 1. Parížska dohoda. Na tejto konferencii boli prijaté, vedľa množstva medzinárodných pravidiel k premávke automobilov na verejných cestách, tiež prvé medzinárodne uznávané cestné dopravné značky. Boli to kruhové značky s vyznačenými bielymi symbolmi na tmavomodrom podklade, križovatka, zákruta, železničný prejazd a rigol (dnes nerovnosť vozovky).

Je zaujímavé, že tieto symboly sa spravidla vo svojej základnej podobe uplatňujú na cestnom zvislom dopravnom značení dodnes. Túto medzinárodnú dohodu ratifikovalo v roku 1910 i vtedajšie Rakúsko - Uhorsko, ktorého súčasťou bolo územie Českej republiky a na jej podklade prijalo nové predpisy prejazdu automobilov a motocyklov. Francúzsko tak iniciovalo prijatie prvej európskej právnej úpravy cestnej premávky. Táto historická exkurzia ukazuje na bohatú tradíciu Francúzska a na jej hlboký vzťah k celej problematike bezpečnosti cestnej premávky nie je na škodu si ju pripomenúť a priblížiť tak súčasný stav, ktorý sa v tomto článku pokúsime krátko demonštrovať.

NAJVYŠŠIA DOVOLENÁ RÝCHLOSŤ JAZDY

Na francúzskych cestách platí rovnaké obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti ako vo väčšine štátov Európskej únie, iba s jedinou výnimkou, a to sú cesty s dvoma vozovkami oddelenými od seba terénnymi úpravami a na odľahčovacích diaľniciach (rýchlostných cestách). Na týchto pozemných komunikáciách platí dopravnými značkami obmedzená najvyššia dovolená rýchlosť na .

Stanovené rýchlostné limity (, mimo obce, diaľnica a rýchlostná cesta) sa pri zlom počasí znižujú, a to na:

- 80 km/h mimo obce,

- 100 km/h rýchlostná cesta,

- 110 km/h diaľnica.

V cestných dopravných predpisoch Francúzska je zakotvené veľmi dôležité dopravno-bezpečnostné ustanovenie o rýchlosti v prípade hmly. Ak je za hmly viditeľnosť znížená na 50 m, je súčasne obmedzená najvyššia dovolená rýchlosť na 50 km/h, a to na všetkých pozemných komunikáciách, vrátane diaľnic! Na nich je rovnako v ľavom jazdnom pruhu stanovená minimálna rýchlosť všetkých vozidiel, a to na 80 km/h!

U jednotlivých druhov vozidiel sú potom najvyššie dovolené rýchlosti stanovené takto:

1. automobily s najväčšou povolenou hmotnosťou do 10 t

- 90 km/h mimo obce

- 130 km/h na diaľnici

2. automobily a jazdné súpravy s najväčšou povolenou hmotnosťou od 10 do 19 t

- 80 km/h mimo obce

- 90 km/h na diaľnici

3. automobily s najväčšou povolenou hmotnosťou nad 19 t

- 60 km/h mimo obce

- 80 km/h na diaľnici, pokiaľ nie je dopravným značením stanovené inak.

Vo Francúzsku existuje ešte obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti pre vodičov začiatočníkov s dĺžkou vodičskej praxe do 2 rokov. Pre týchto vodičov platia rovnaké obmedzenia najvyššej dovolenej rýchlosti, ako v prípade jazdy v zlom počasí, teda 80 km/h mimo obce, 100 km/h na rýchlostnej ceste a 110 km/h pri jazde na diaľnici.

ZVLÁŠTNOSTI JAZDY KRIŽOVATKOU

Francúzsko rieši plynulosť cestnej premávky pomocou kruhových objazdov, kruhových križovatiek. Je ich objaviteľom. Prvýkrát boli na pozemných komunikáciách tieto kruhové križovatky vybudované už v roku 1931. Od samého začiatku ich existencie až do súčasnosti platilo na týchto križovatkách pravidlo prednosti vozidiel, ktoré už po kruhovom objazde prechádzajú pred vozidlami, ktoré na tento kruhový objazd chcú vojsť.

ZASTAVENIA A STÁTIE

Uvedenie vozidla do kľudu, i časovo veľmi krátke, je považované za státie, ak jeho príčina nesúvisí s vedením vozidla (napr. kontrola pneumatík alebo náplne ostrekovačov a i.) alebo s nakladaním alebo vykladaním nákladu. Zastavením vozidla sa potom rozumie jeho krátkodobé uvedenie do kľudu z dôvodu jeho nutnej kontroly z hľadiska bezpečnosti jeho ďalšej prevádzky, z dôvodu nastúpenia a vystúpenia osôb, alebo nakladania a vykladania jeho nákladu. Vodič však musí byť prítomný u vozidla, aby mohol v prípade potreby prejsť s vozidlom na iné miesto.

Parkovanie vozidiel a jeho zvláštnosti:

- V Paríži je zakázané, i keď je na danom mieste inak parkovanie povolené, parkovať na jednom mieste dlhšie ako 24 hodín! Toto ustanovenie je uplatňované i v oblasti okolo hlavného mesta.

- V ostatných častiach Francúzska je zakázané parkovať na jednom mieste dlhšie ako 7 dní (prípadne i kratšiu dobu, podľa ustanovení miestnych vyhlášok)!

- V Paríži je na tzv. „červených cestách“ (podľa značenia) zastavenia a státie absolútne zakázané!

- Vo Francúzsku existujú i tzv. „modré zóny“, na ktorých je parkovanie kontrolované parkovacími kotúčmi od 9.00 do 19.00 hodín. Kotúče nie sú povinné iba cez nedele a sviatky. Tieto zóny sú vyznačené značkami a modrým vodorovných značením na vozovke. Toto parkovanie je však časovo obmedzené na 1 hodinu a 30 minút.

- Je povolené iba pozdĺžne parkovanie u chodníkov. Parkovanie na chodníku je možné iba pokiaľ je povolené dopravnou značkou.

Pri porušení zákazu parkovania môže byť vozidlo odtiahnuté alebo zablokované technickým prostriedkom k zamedzeniu odjazdu vozidla (tzv. papučou).

SMER JAZDY A JAZDA V JAZDNÝCH PRUHOCH

Dôležitým pravidlom pre jazdu v jazdných pruhoch je zákaz používania ľavého jazdného pruhu pre jazdu nákladných automobilov s najväčšou povolenou hmotnosťou nad , ak ide o cestu s tromi a viacerými jazdnými pruhmi v jednom smere jazdy.

PREDCHÁDZANIE

Ustanovenie o predchádzaní má, oproti našim predpisom o premávke na pozemných komunikáciách, veľa odlišností, z nich najdôležitejšie uvádzame:

- na ceste s tromi jazdnými pruhmi s obojsmernou premávkou je stredný pruh vyhradený iba na predchádzanie a k tomuto manévru ho možno použiť iba vtedy, ak nie je už obsadený iným vozidlom!

- ľavý ukazovateľ zmeny smeru jazdy musí byť zapnutý po celú dobu jazdy v tomto pruhu!

- na obojsmernej ceste s viacerými ako dvoma jazdnými pruhmi vyznačenými alebo nevyznačenými na vozovke je zakázané používať jazdný pruh u ľavej krajnice!

Predchádzanie je, mimo i u nás známych situácií, ešte zakázané:

- v blízkosti zúženej vozovky, kde je obtiažny prejazd dvoch súbežne idúcich vozidiel,

- v miestach, kde je výrazne obmedzená rýchlosť jazdy.

POVINNOSTI A SPRÁVANIE VODIČA PRI DOPRAVNEJ NEHODE

Tak ako v ostatných krajinách, i vo Francúzsku je každý vodič pri príjazde na miesto dopravnej nehody povinný zastaviť a poskytnúť pomoc postihnutým osobám. Ak je však už pomoc organizovaná políciou, hasičmi, lekármi, nemôže na mieste nehody prekážať a musí miesto nehody neodkladne opustiť!

Účastníci nehody sú povinní:

- poskytnúť prvú pomoc a privolať odbornú lekársku pomoc,

- umožniť obnovenie cestnej premávky, hlavne však hromadnej dopravy,

- neodkladne ohlásiť nehodu polícii alebo žandárstvu,

- týmto bezpečnostným orgánom takisto ohlásiť poškodenie cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia (napr. dopravné značenie, verejné osvetlenie a i.),

- preukázať si navzájom totožnosť, ak ide o viac účastníkov dopravnej nehody.

Francúzska právna úprava však obsahuje i ďalšie dôležité ustanovenia, ktoré pamätajú na možnosti zabránenia väčším následkom dopravnej nehody. Obsahujú hlavne tieto povinnosti, ktoré by bolo vhodné začleniť z hľadiska prevencie i do našej dopravno-bezpečnostnej legislatívy:

- okamžité vypnutie zapaľovania, pokiaľ je to možné, odpojenie akumulátora poškodeného vozidla,

- zákaz fajčenia na mieste dopravnej nehody,

- pokiaľ na mieste nehody vznikol požiar, nemôže byť k jeho haseniu použitý vodný hasiaci prístroj,

- miesto nehody musí byť z oboch strán označené výstražnými trojuholníkmi, prípadne ešte zaistené rozostavanými osobami, ktoré dávajú znamenia k zníženiu rýchlosti jazdy prechádzajúcim vozidlám,

- v noci musí byť miesto nehody osvetlené svetlami jedného z vozidiel (spravidla ďalšieho vozidla nezúčastneného na nehode), postaveného kolmo k vozovke (kolmo k smeru jazdy), alebo aspoň ďalšími prostriedkami napr. elektrickými lampami.

ŠPECIFICKÉ ODLIŠNOSTI DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Francúzske dopravné značenie sa vyznačuje značnou frekvenciou textových príkazových zvislých dopravných značiek. To vyžaduje obsahovú znalosť tohto francúzskeho textu, ktorý obsahuje pre vodičov konkrétny príkaz, podľa ktorého musí vodič bezodkladne príkaz uvedený na dopravnej značke vykonať. Neznalosť textu cudzích vodičov u francúzskej polície alebo žandárstva neospravedlňuje. Niektoré tieto najfrekventovanejšie príkazové značky uvádzame:

- ALLUMEZ VOS FEUX – rozsvieť svetlá (začiatok úseku)

- FIN D´ALLUMAGE DES FEUX – koniec úseku povinného použitia svetiel

- VÉHICULES LENTS – jazdný pruh pre pomalé vozidlá

- SERREZ A DROITE – jazda celkom vpravo.

Niektoré odlišné dopravné značky sa vyskytujú i medzi informatívnymi premávkovými dopravnými značkami. Pre nás celkom neznáma je dopravná značka označovaná ako Usporiadanie jazdných pruhov na križujúcej sa vozovke (návesť pred križovatkou).

Táto dopravná značka informuje vodičov o smere a usporiadaní jazdných pruhov na križujúcej sa vozovke, dôležité predovšetkým pre bezpečné odbočenie vozidla.

Medzi dôležité informatívne premávkové značky patria i značky informujúce o zjazdnosti ciest:

- Zjazdnosť ciest (tabuľa, na ktorej cieľové miesto – FERME – je pre dopravu uzavreté, no počiatočný úsek do miesta ARREAU je otvorený)

- Zjazdnosť ciest (tabuľa označuje zelenou farbou otvorený úsek až do cieľového miesta – OUVERT, no iba za použitia zimných pneumatík s reťazami)

Pre cestnú nákladnú dopravu je dôležitá znalosť informatívnych smerových značiek, predovšetkým:

- Smerová tabuľa, odporúčaná trasa pre nákladné vozidlá,

- Smerová tabuľa, trasa zakázaná pre nákladné vozidlá,

- Smerová tabuľa k diaľnici A 41 po štátnej ceste N 137

Tieto smerové tabule ukazujú smer k diaľnici, ktorej číslo je na tabuli uvedené, spolu s kilometrovou vzdialenosťou. Nad touto značkou je umiestnená značka s číslom štátnej cesty, po ktorej vozidlo prichádza. Táto kombinácia je účelná pre rýchlu orientáciu vodiča.

Význam ostatných dopravných značiek je pre našich vodičov zrozumiteľný, alebo je ich význam, tvar, farba a symbolika s našim dopravným značením celkom zhodný.

MAXIMÁLNE ROZMERY A HMOTNOSTI NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

- maximálna výška v metroch neobmedzené

- maximálna šírka 2,6

- maximálna dĺžka 18,75

- maximálna hmotnosť v tonách 40 (vyššia hmotnosť so špeciálnym povolením)

PARKOVANIE V PARÍŽI

Pre parkovanie v Paríži existujú dve možnosti. Parkovať v meste (t. j. na ulici) alebo na vyhradených parkoviskách, a to buď v lacnejších oblastiach alebo v centre. Je zakázané parkovať v oblastiach so zákazom státia (axes rouges) a na miestach rezervovaných pre invalidov alebo dodávky tovaru. Parkovanie v meste – na ulici je spoplatnené od pondelka do soboty od 9.00 h. do 19.00 h. V noci a cez nedele je parkovanie zadarmo. Počas štátnych sviatkov a v auguste je v niektorých prípadoch na vybraných miestach možné parkovať taisto zadarmo. Tieto miesta sú označené žltou značkou na parkovacích hodinách. Tarify za parkovanie sú rozdelené do troch kategórií. Parkovacie hodiny neprijímajú mince, ale iba karty „Paris Carte“, ktoré je možné zakúpiť v predajniach tabaku (cena 10 – 30 EUR). Parkovacie hodiny vydajú potvrdenku, ktorá musí byť umiestnená na viditeľnom mieste za predným sklom. Parkovanie na ulici je obmedzené na 2 hodiny (1 hodina parkovania stojí 1 – 3 EUR).

Parkovacie miesta na vyhradených parkoviskách je možné si rezervovať vopred. Priemerná cena sa pohybuje od 25 do 40 EUR za 24 hodín v závislosti na lokalite. Pre takúto rezerváciu je potrebné vyplniť rezervačný formulár (prístupný na www.parkingdeparis.com). Rezervácie sa prijímajú od pondelka do piatku v dobe od 9.00 h. do 19.00 h. s výnimkou štátnych sviatkov. Vybavovanie rezervácie trvá minimálne 12 hodín. Platbu je možné uskutočniť online. Po vykonaní platby bude zaslané potvrdenie e-mailom (payment voucher). Zároveň Vám bude zaslaný „booking voucher“ s užitočnými informáciami o parkovacom mieste (adresa, telefón,...).

Nízkoemisná zóna v paríži

Od 1. 7. 2015 je umožnené vojsť do Paríža počas dňa iba vozidlám nad 3,5 t (nákladné vozidlá a autobusy) s minimálnou emisnou normou EURO 1. Predpokladá sa rozšírenie tejto regulácie na všetky vozidlá celodenne s účinnosťou od 1. 7. 2016, ako i postupné zavádzanie obmedzenia na EURO 2, 3, a 4.

Zároveň sa stanovujú nasledovné rýchlostné limity:

  • 110 km/h na diaľniciach (s obvyklým rýchlostným limitom 130 km/h),

  • 90 km/h na diaľniciach a rýchlostných cestách (s obvyklým rýchlostným limitom 110 km/h),

  • 70 km/h na diaľniciach, rýchlostných cestách, národných a krajských cestách (s obvyklým rýchlostným limitom 90 km/h).

  

DOPRAVNÁ POLÍCIA A ŽANDÁRSTVO V CESTNEJ PREMÁVKE

Francúzska republika má pre zaistenie verejného poriadku v oblasti bezpečnosti cestnej premávky k dispozícii dva bezpečnostné orgány – Police Nationale (národná polícia) a Gendarmerie Nationale (národné žandárstvo). Obe tieto bezpečnostné zložky majú prakticky zhodné, veľmi široké oprávnenia voči účastníkom cestnej premávky, predovšetkým voči vodičom cestných motorových vozidiel. Vo svojej štruktúre majú špeciálne dopravné služby, ktoré pôsobia vo vymedzených oblastiach, polícia hlavne vo veľkých mestských centrách, žandárstvo predovšetkým vo vidieckych departementoch. Obidve zložky vedľa dohľadu nad cestnou premávkou, vykonávajú jej riadenie, vyšetrovanie dopravných nehôd a rozsiahlu preventívnu činnosť. Represívne prístupy k účastníkom premávky sú v rámci cestných kontrol uplatňované hlavne v podobe ukladania peňažných pokút v blokovom konaní, ktoré môžu byť v prípade nebezpečných priestupkov spojené so zadržaním vodičského preukazu alebo osvedčenia o registrácii vozidla, a to priamo na mieste!

Blokové konanie

Za závažnejšie porušenie dopravných predpisov môže policajt alebo príslušník žandárstva uložiť na mieste blokovú pokutu až do výšky 400 EUR.

Vo Francúzsku je zakázané telefonovanie počas jazdy! Výnimka spočíva iba v používaní hands-free sady.

Vodiči i cestujúci musia byť počas jazdy pripútaní bezpečnostnými pasmi, ak je nimi vozidlo vybavené.

Ďalšou zaujímavosťou vo francúzskych dopravných predpisoch je legislatívne stanovenie vzdialenosti, ktorá má byť dodržaná medzi vozidlami, pričom platia nasledujúce pravidlá:

- mimo obce platí pre vozidlá a súpravy vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 t alebo s dĺžkou nad 7 m povinnosť rešpektovať minimálnu vzdialenosť 50 m.

- minimálna bezpečná vzdialenosť v závislosti na rýchlosti:

  • 50 km/h – 28 m,

  • 90 km/h – 50m,

  • 110 km/h – 62 m,

  • 130 km/h – 73 m.

Autobusy a vozidlá prepravujúce nebezpečné tovary musia byť vybavené hasiacim prístrojom.

Od 1. júla 2008 platí povinnosť mať vo vozidle reflexnú vestu (musí zodpovedať európskej norme EN 471) a výstražný trojuholník (musí byť umiestnený na ceste vo vzdialenosti najmenej od vozidla alebo prekážky). Za nedodržanie tohto predpisu hrozia vysoké pokuty. Používanie varovných svetiel zostáva i naďalej povinnosťou.

Od 1. januára 2016 sa táto povinnosť vo Francúzsku rozširuje aj na všetkých ostatných účastníkov cestnej premávky, nevynímajúc vodičov 2, 3, 4-kolesových vozidiel bez karosérie. Používanie reflexnej vesty je povinné pre prípad núdzového zastavenie. Môžete si obliecť žltú alebo oranžovú reflexnú vestu (v súlade s normou EN 471).

Pri prípadnej kontrole ste povinný na požiadanie predložiť dôkaz, že reflexnú vestu skutočne vo vozidle veziete. Ak sa zistí, že reflexná vesta nie je vo vozidle k dispozícii, bude vám účtovaná pokuta vo výške 11 EUR. V prípade núdzového zastavenia, kedy vybehnete z vozidla kvôli umiestňovaniu výstražného trojuholníka a popritom si zabudnete obliecť reflexnú vestu, hrozí vám pokuta vo výške 135 EUR. O vodičský preukaz neprídete.

Pre vodičov autobusu (vo Francúzsku je autobus vozidlo s viac ako 8 sedadlami pre cestujúcich) platí sprísnená hranica pre hladinu alkoholu v krvi, ktorá nemôže byť viac ako 0,2 promile. Pre ostatných je vo Francúzsku tolerované vedenie motorového vozidla s alkoholom až do výšky 0,5 promile. Nad povolenú výšku, a to až do 0,8 promile, je za tento priestupok ukladaná bloková pokuta až do výšky 140 EUR. Celkom iná situácia však nastáva, ak vodič túto hladinu alkoholu prekročí. S prihliadnutím k závažnosti dopravno-bezpečnostnej situácie a samozrejme k zistenej výške prítomného alkoholu, môže byť už v správnom konaní uložená pokuta až do výšky 4 575 EUR!!

Táto pokuta je spojená s odobratím vodičského preukazu, prípadne i so zabavením vozidla, ktoré prepadne v prospech francúzskeho štátu. Upozornenie: Ste povinný mať vo vozidle alkoholtester! Za porušenie tejto povinnosti však nie sú určené sankcie.

Vo Francúzsku môže byť väčšina základných sankcií znížená, pokiaľ sú zaplatené počas 3 dní alebo zvýšená, pokiaľ sú zaplatené v lehote dlhšej ako 30 dní.

Priestupok

 

Sankcie

 

1. trieda priestupku

 

Nedovolené parkovanie

 

11 EUR

 

2. trieda priestupku

 

Nesprávne zastavenie alebo parkovanie alebo správanie, ktoré obmedzuje ostatných účastníkov cestnej premávky

Nezaplatenie cestného poplatku

Použitie mobilného telefónu počas vedenia vozidla bez hands - free sady

Jazda v odstavnom pruhu

Zmena smeru jazdy bez príslušnej signalizácie

 

135 EUR

 

Neúmyselné zranenie bez celkovej pracovnej neschopnosti

 

150 EUR

 

3. trieda priestupku

 

Vedenie vozidla, ktoré nie je vybavené štandardným brzdným systémom

Jazda rýchlosťou < 20km/h1 v miestach, kde je limit >

 

68 EUR

 

4. trieda priestupku

 
 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: